ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:30 น. คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประชุมเพื่อหารือ การบริหารสำนักงานอธิการบดี  การดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติการของกองต่าง ๆ  รวมถึงแนวปฏิบัติการพิจารณาภารกิจหน่วยงาน  

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น. คณะกรรมการบริหารกองกลาง ได้จัดประชุมเพื่อหารือ การบริหารกองกลาง โดยมี หัวหน้างานเลขานุการและประชุม หัวหน้าหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมประชุม  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น. ที่ผ่านมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ของสำนักงานอธิการบดี ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อพัฒนางานด้านสารสนเทศ ระดับดอง และสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการฯ จากกองต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนเพียร โดยพร้อมเพรียงกัน    

ประชุมบุคลากรกองกลาง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในหน่วยงาน           

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 โดยผู้อำนวยการสำนักการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธาน ซึ่งวาระในการประชุมประกอบด้วย การดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร แผนพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาประจำปี 2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ:ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2560 รายงานปฏิบัติงาน...

ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการ KM ชุดใหม่ โดย ดร.ไสว กันนุลา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง             

ประชุมบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

   เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานอธิการบดี ประชุมบุคลากร ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อาคาร 9 ชั้น 3 การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย              ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2559 วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนเพียร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏสครราชสีมา