ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ประกอบด้วย แนวปฏิบัติในการขอใช้บริการรถปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2560 (กองนโยบายและแผน ) ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดประชุมใหญ่สามัญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช...

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน และนำข้อเสนอะแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มาใช้ในการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 09.00 น. กองกลางได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง     

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี โดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะกรรมการเข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดร.ไสว กันนุลา ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 ในการประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561...

กองกลาง ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหารือขั้นตอนและการเตรียมข้อมูล การประสานงาน ในการรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรรอบ 9 เดือน ประจำปี พ.ศ.2560

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 น. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคล และคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาบุคลากร ได้ร่วมประชุม หารือการเขียนรายงานแผนฯ รอบ 9 เดือน ณ ห้อง 9.07.05-06 อาคาร 9 ชั้น 7 เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก...

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจราจร

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 13:30 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง  

สนอ. ประชุม งานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งมีกรรมการและตัวแทนจากกองต่างๆ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง