ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีระเบียบวาระในการประชุม ประกอบด้วย คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 10584/2561 เรื่องให้บุคลากรไปราชการ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่...

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อแจ้ง กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 การสรรหาคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง การจัดสรรงบประมาณสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562      

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อแจ้ง การสรรหาคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีเนื่องจากครบวาระ การเลื่อนกำหนดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานผลและการดำเนินงานกองพัฒนานักศึกษา จดหมายข่าวกองวิเทศสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์กองกลาง  งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี   

ประชุม กบ. สนอ. ครั้งที่ 5/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อแจ้ง โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 Big Cleaning Day ทำความดีด้วยหัวใจ การจัดโครงการ “ราชภัฏโคราชน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” การเตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับกองสำนักงานอธิการบดี รายงานผลและการดำเนินงานกองพัฒนานักศึกษา รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่...

ประชุม กบ. สนอ. ครั้งที่ 4/2561

       เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานอธิการบดีประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อแจ้งปฏิทินกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2560 สรุปผลการประชุม กบ.มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2561 และครั้งที่ 6/2561 สรุปผลการประชุมกรรมการสภา มหาวิทยาลัยฯ...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 สำนักงานอธิการบดีได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี  

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่  วันที่ 30 มีนาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 โดยนางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวฺุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 9.02.18

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อหารือกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 "ราชภัฏโคราง มหาสงกรานต์ย้อนยุค"  พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 สำนักงานอธิการบดี และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร แจ้ง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราที่สูงขึ้น และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561 รายงานผลการดำเนินงานกองนโยบายและแผน ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี สรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำเสนอเพื่อพิจารณา คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ...