ราชภัฏโคราช จับมือ ภาครัฐและเอกชน ระดมความคิดจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี ยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2562-2566) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม จากนั้นเป็นการนำเสนอและปฏิบัติการวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 ด้าน คือ…

Read More

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 62

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-5 และนักศึกษาวิชาทหาร โอนย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาที่สนใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา…

Read More

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วม ระดมความคิดจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีการวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2562-2566) ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย…

Read More

อบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร เรื่อง “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม”

เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร เรื่อง “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้มีผู้บริหาร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Read More

กองประกันฯ บุก 6 คณะ สัญจรวิพากษ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการประกันสัญจร วิพากษ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 14 -16 พฤษภาคม 2562 ณ หน่วยงานระดับคณะทั้ง 6 คณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นำบุคลากรสัญจรไปยัง 6 คณะ…

Read More

ประชุมคณะกรรมการ KM

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 และมีแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน

Read More

การกู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/62 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2-5 ทุกคณะ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปีทุกคณะ ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนกู้ยืม ดังนี้1. นักศึกษายืนแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan และพิมพ์แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1…

Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/62

งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา (กลุ่มที่เคยทำสัญญากู้ยืมกับมหาวิทยาลัย) ทั้งภาคปกติ และภาคกศ.ปช. ให้เข้าปฐมนิเทศและรับฟังนโยบาย/ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนการกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะยื่นกู้…

Read More

NRRU Toastmasters Club รับรางวัลจากองค์กรระดับโลก “Corporate Recognition Award” สถาบันการศึกษาพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club หรือ NRRU Toastmasters Club ณ ห้องประชุม…

Read More