เชิญชวนชาวราชภัฏร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๒

Posted on

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนชาวราชภัฏร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๒ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีไทย วิถีถิ่นโคราช วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ (อาคาร ๙ ชั้น…

Read More

เปิดบ้านต้อนรับราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงาน Green University

Posted on

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในการให้การต้อนรับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ระบบจัดการพลังงานและการดำเนินงานด้าน GREEN UNIVERSITY

Read More

📣 ราชภัฏโคราช แห่เทียนพรรษา และพาน้องรวมใจทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

Posted on

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.20-16.30 น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำหนดการ มีดังนี้ ▪️ เวลา 06.20 น.…

Read More

✨#ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ✨

Posted on

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏนครราชสีมา โดยสามารถคลิกที่ URL : https://bit.ly/2I1yUoj

Read More

กองพัฒนานักศึกษากำลังเปลี่ยนระบบกิจการนักศึกษาจากระบบเดิม เป็น ระบบใหม่

Posted on

กองพัฒนานักศึกษากำลังเปลี่ยนระบบกิจการนักศึกษาจากระบบเดิม เป็น ระบบใหม่ นักศึกษารหัส 62 จึงไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราวหากเปิดระบบแล้วจะทำการแจ้งให้ทราบ ผ่านทางเพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More

มาตรการจัดการจราจร โดย งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง

Posted on

🛵🛵🏍🏍 จอดซ้อน จอดขวาง ฝ่าฝืน #ล็อคล้อ!!! 🛵🛵🏍🏍 📌 ห้ามจอดรถจักรยานยนต์ซ้อนคัน หรือจอดขวาง หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะทำการ ล็อคล้อ!!!  📌 กรณีถูกล็อคล้อให้ติดต่อ ผู้อำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 📌 มาตรการจัดการจราจร โดย งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

Posted on

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2562 โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมิน โดยมี ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก…

Read More

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted on

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2562 โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตร วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมิน โดยมี ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.จิรศักดิ์…

Read More

กองนโยบายและแผน ประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับสำนักงบประมาณ

Posted on

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับสำนักงบประมาณ ในโอกาสที่เข้ามาติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเสนอแนวทางการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More

บุคลากร สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย “งานประจำสู่งานวิจัย” (R2R)

Posted on

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย “งานประจำสู่งานวิจัย” (R2R) สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิริพร หงส์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้วิพากษ์งานวิจัย พร้อมด้วย รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาววรรณษา แสนลำ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการดำเนินรายการพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้บุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัย R2R…

Read More