📣📣🤓🤓 #ประกาศ ประชุมชี้แจงก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินจากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2562 📣📣🤓🤓

Posted on

งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในกระบวนการกู้ยืมของนักศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยนักศึกษายังขาดความเข้าใจในกระบวนการ และเพื่อให้นักศึกษาดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบของกองทุนฯ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ และเกิดผลดีต่อตัวนักศึกษาที่กู้ยืม จึงประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่กู้ยืม เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งขอเชิญผู้ปกครองที่เป็นผู้ค้ำประกันในสัญญาเข้าร่วมรังฟังชี้แจง ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-15.00…

Read More

มร.นม. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร จัดอบรมข้อควรรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Posted on

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญหัวหน้าเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัสดุ เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ** ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ…

Read More

ด้วยรักและห่วงใย ส่งใจถึงกัน ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562

Posted on

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองบริหารงานบุคค สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 (Health Checkup 2019) ณ อาคาร 31 ชั้น 1 โดยมี…

Read More

เชิญชวนชาวราชภัฏร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๒

Posted on

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนชาวราชภัฏร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๒ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีไทย วิถีถิ่นโคราช วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ (อาคาร ๙ ชั้น…

Read More

เปิดบ้านต้อนรับราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงาน Green University

Posted on

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในการให้การต้อนรับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ระบบจัดการพลังงานและการดำเนินงานด้าน GREEN UNIVERSITY

Read More

📣 ราชภัฏโคราช แห่เทียนพรรษา และพาน้องรวมใจทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

Posted on

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.20-16.30 น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำหนดการ มีดังนี้ ▪️ เวลา 06.20 น.…

Read More

✨#ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ✨

Posted on

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏนครราชสีมา โดยสามารถคลิกที่ URL : https://bit.ly/2I1yUoj

Read More

กองพัฒนานักศึกษากำลังเปลี่ยนระบบกิจการนักศึกษาจากระบบเดิม เป็น ระบบใหม่

Posted on

กองพัฒนานักศึกษากำลังเปลี่ยนระบบกิจการนักศึกษาจากระบบเดิม เป็น ระบบใหม่ นักศึกษารหัส 62 จึงไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราวหากเปิดระบบแล้วจะทำการแจ้งให้ทราบ ผ่านทางเพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More

มาตรการจัดการจราจร โดย งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง

Posted on

🛵🛵🏍🏍 จอดซ้อน จอดขวาง ฝ่าฝืน #ล็อคล้อ!!! 🛵🛵🏍🏍 📌 ห้ามจอดรถจักรยานยนต์ซ้อนคัน หรือจอดขวาง หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะทำการ ล็อคล้อ!!!  📌 กรณีถูกล็อคล้อให้ติดต่อ ผู้อำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 📌 มาตรการจัดการจราจร โดย งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More