เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ วันที่ 30 เมษายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคาร 31 ชั้น 1 โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปี มาแสดงตนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง1,644 คน ซึ่งผลคะแนนการเลือกตั้่งตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้ - นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติหมายเลข...

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหาร การรายงานผลการจัดโครงการประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561 การจัดโครงการนัดพบแรงงาน เปิดโลกแนะแนวอาชีพ HR DAY @ NRRU ครั้งที่ 17 การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 2,3...

ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากการได้รับคัดเลือกและยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

สำนักงานอธิการบดี MOU พัฒนาระบบให้บริการสถานที่และห้องประชุม ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการให้บริการสถานที่และห้องประชุมของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-11.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการพิเศษ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 1...

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ และกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

โครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่องการกำหนดแผน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่องการกำหนดแผน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่ ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปาเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนางดรงรัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม2สำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และวิทยากร ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายหัวข้อแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ประกอบด้วย แนวปฏิบัติในการขอใช้บริการรถปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2560 (กองนโยบายและแผน ) ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดประชุมใหญ่สามัญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช...

ราชภัฏโคราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤเบศ ลาภยิ่งยง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ...