“แนวทางต่อยอดการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

Posted on

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางต่อยอดการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม มอบนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563…

Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Posted on

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ณ ฉัตรทิพย์ รีสอร์ท อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบาย นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุดาใจ โลห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานสู่ความสำเร็จ…

Read More

กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยทธ์ในการจัดทำงบประมาณฯ พ.ศ.2563

Posted on

กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยทธ์ในการจัดทำงบประมาณฯ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 22-23 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู่การปฏิบัติ ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Read More

กองนโยบายและแผน เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผน

Posted on

กองนโยบายและแผน เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชัั้น 3

Read More

กองกลาง จัดโครงการอบรมพัสดุ เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Posted on

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมพัสดุ เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ รองศาสตราจารย์…

Read More

📣📣🤓🤓 #ประกาศ ประชุมชี้แจงก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินจากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2562 📣📣🤓🤓

Posted on

งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในกระบวนการกู้ยืมของนักศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยนักศึกษายังขาดความเข้าใจในกระบวนการ และเพื่อให้นักศึกษาดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบของกองทุนฯ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ และเกิดผลดีต่อตัวนักศึกษาที่กู้ยืม จึงประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่กู้ยืม เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งขอเชิญผู้ปกครองที่เป็นผู้ค้ำประกันในสัญญาเข้าร่วมรังฟังชี้แจง ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-15.00…

Read More

มร.นม. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร จัดอบรมข้อควรรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Posted on

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญหัวหน้าเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัสดุ เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ** ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ…

Read More

ด้วยรักและห่วงใย ส่งใจถึงกัน ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562

Posted on

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองบริหารงานบุคค สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 (Health Checkup 2019) ณ อาคาร 31 ชั้น 1 โดยมี…

Read More

เชิญชวนชาวราชภัฏร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๒

Posted on

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนชาวราชภัฏร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๒ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีไทย วิถีถิ่นโคราช วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ (อาคาร ๙ ชั้น…

Read More

เปิดบ้านต้อนรับราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงาน Green University

Posted on

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในการให้การต้อนรับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ระบบจัดการพลังงานและการดำเนินงานด้าน GREEN UNIVERSITY

Read More