กองพัฒนานักศึกษากำลังเปลี่ยนระบบกิจการนักศึกษาจากระบบเดิม เป็น ระบบใหม่

กองพัฒนานักศึกษากำลังเปลี่ยนระบบกิจการนักศึกษาจากระบบเดิม เป็น ระบบใหม่ นักศึกษารหัส 62 จึงไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราวหากเปิดระบบแล้วจะทำการแจ้งให้ทราบ ผ่านทางเพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More

มาตรการจัดการจราจร โดย งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง

🛵🛵🏍🏍 จอดซ้อน จอดขวาง ฝ่าฝืน #ล็อคล้อ!!! 🛵🛵🏍🏍 📌 ห้ามจอดรถจักรยานยนต์ซ้อนคัน หรือจอดขวาง หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะทำการ ล็อคล้อ!!!  📌 กรณีถูกล็อคล้อให้ติดต่อ ผู้อำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 📌 มาตรการจัดการจราจร โดย งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2562 โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมิน โดยมี ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก…

Read More

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2562 โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตร วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมิน โดยมี ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.จิรศักดิ์…

Read More

กองนโยบายและแผน ประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับสำนักงบประมาณ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับสำนักงบประมาณ ในโอกาสที่เข้ามาติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเสนอแนวทางการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More

บุคลากร สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย “งานประจำสู่งานวิจัย” (R2R)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย “งานประจำสู่งานวิจัย” (R2R) สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิริพร หงส์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้วิพากษ์งานวิจัย พร้อมด้วย รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาววรรณษา แสนลำ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการดำเนินรายการพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้บุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัย R2R…

Read More

การประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงบประมาณ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุม เตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติในการรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงบประมาณ

Read More

กองบริหารงานบุคคล ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กองบริหารงานบุคคล ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ณ ห้องประชุม 09.0511 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

Read More

ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

น.ส.ผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจ ห่วงใยน้อง” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดโดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More