บุคลากรในสังกัด สนอ. เข้าขอพรปีใหม่ 2560 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เข้าขอพรเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2560 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  

ศูนย์แพทย์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และบุคลากร  เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

คณะวิทยาการจัดการ เข้าขอพรเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ และบุคลากร  เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    

กองกิจการพิเศษ เข้าขอพรเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร  เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร       

คณาจารย์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ขอพรปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณาจารย์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอพรปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอพรปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กองคลัง ขอพรปีใหม่ท่านรองบริหารฯ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร         

โครงการอบรม “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุภาครัฐ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรม เรื่อง "ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุภาครัฐ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากร คือ นางสาวสุทธิกานต์ สุพรรณเภสัช หัวหน้างานพัสดุชำนาญการ ในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก            ...