ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร รับผลการตรวจสุขภาพประจำปี

Posted on

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบภาพเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ที่ตรวจสุขภาพ เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2560   รับผลการตรวจ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More

ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2560

Posted on

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการ KM ชุดใหม่ โดย ดร.ไสว กันนุลา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง             

Read More

รายชื่อและลำดับที่ในการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

Posted on

รายชื่อบุคลากรที่แจ้งเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี   โดย  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2560   เวลา 08.30 – 12.00 น.

Read More

ประธานหลักสูตรครุศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

Posted on

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ประธานหลักสูตรครุศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ พร้อมคณาจารย์  เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

Read More

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

Posted on

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

Read More

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากร ขอพรปีใหม่ 2560 ท่านอธิการบดี

Posted on

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เข้าขอพรเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2560 ท่านอธิการบดี    

Read More

บุคลากรในสังกัด สนอ. เข้าขอพรปีใหม่ 2560 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

Posted on

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เข้าขอพรเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2560 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  

Read More

ศูนย์แพทย์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2560

Posted on

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และบุคลากร  เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

Read More

คณะวิทยาการจัดการ เข้าขอพรเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2560

Posted on

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ และบุคลากร  เข้าขอพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    

Read More