ข้อมูลสารสนเทศ กองประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน

 

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

– ปีการศึกษา 2559
– ปีการศึกษา 2558
– ปีการศึกษา 2557
  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

– ปีการศึกษา 2559
– ปีการศึกษา 2558
– ปีการศึกษา 2557
  รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้

– ปีงาบประมาณ 2560
– ปีงาบประมาณ 2559
– ปีงาบประมาณ 2558
– ปีงาบประมาณ 2557
  คะแนนประเมินคุณการศึกษาภายใน