แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. กองกลาง
2. กองบริหารงานบุคคล
3. กองนโยบายและแผน
4. กองพัฒนานักศึกษา
5. กองคลัง
6. กองกิจการพิเศษ
7. กองวิเทศสัมพันธ์
8. กองประกันคุณภาพการศึกษา
9. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10. โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ