ระเบียบข้อบังคับ

PDF พิมพ์ อีเมล
001 พรบ.มรภ. 2547

002 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

003 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

004 พระราชกฤษฎีกา-ครุยวิทยฐานะ

005 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

006 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547

007 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2547

008 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2549

009 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549

010 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2549

011 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549

012 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งฯ

013 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษฯ

014 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550

015 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

016 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

017 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2550

018 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ

019 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2550

020 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2550

021 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ

022 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2551

023 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

024 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2551

025 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2551

026 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

027 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์

028 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551

029 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)

030 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนัก สถาบัน ศูนย์ ส่วนราชการ

031 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2552

032 ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ จ่าย เงินค่ากิจกรรมนักศึกษาภาค กศ.ปช. พ.ศ.2547

033 ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ จ่าย เงินค่ากิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2547

034 ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2548

035 ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2548

036 ระเบียบฯ ว่าด้วย การตรวจสุขภาพประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2548

037 ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2548

038 ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

039 ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาคณะ พ.ศ.2549

040 ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน พ.ศ.2549

041 ระเบียบฯ การจ่ายเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2552

042 ระเบียบฯ การจ่ายเบี้ยประชุมฯ [บัญชีแนบท้ายฯ]