กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

TitleContentCategories
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง (23 มิ.ย. 2563)หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563ประกาศ
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนนักศึกษาหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนนักศึกษา ภายใต้โครงการการสนับสุนการเรียนรุ้ในต่างประเทศของกองวิเทศสัมพันธ์ประกาศ
โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นฯ(ฉบับที่ 2)โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(ฉบับที่ 2)ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษประกาศ
การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานฯ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาการกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประกาศ
การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานฯ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาการกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกาศ
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2551ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2551ข้อบังคับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563ข้อบังคับ
มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2563มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563ข้อบังคับ