บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

จำนวนบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานอธิการบดี มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 228.5 คน ดังนี้

ppp601

ppp602