ข้อมูลสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี

1. กองกลาง
      – งานประชาสัมพันธ์
2. กองบริหารงานบุคคล
3. กองนโยบายและแผน
4. กองพัฒนานักศึกษา
5. กองคลัง
6. กองกิจการพิเศษ
7. กองวิเทศสัมพันธ์
8. กองประกันคุณภาพการศึกษา
9.สำนักงานสภา
10.โครงการจัดตั้งกองอาคารฯ