ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ถูกต้อง โปร่งใส ฉับไว เต็มใจให้บริการ พัฒนางานอย่างมีระบบ
วิสัยทัศน์ องค์กรที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่อาเซียน
พันธกิจ
1. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพ
2. รักษาสิทธิประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
4. สร้าง ส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อบุคลากรในการทางานอย่างมีความสุข

อัตลักษณ์ของหน่วยงาน “ ขั้นตอนเด่นชัด ประหยัดเวลา”