km59

การจัดการความรู้ ปี 2559

  1. สรุปผลการบันทึกการเรียนรู้ หัวข้อ วงจร ก.พ.ร. 7 ขั้น
  2. สรุปผลการบันทึกการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดการช่องว่างสมรรถนะ
  3. สรุปผลการบันทึกการเรียนรู้ หัวข้อ การบริหารความขัดแย้ง
  4. สรุปผลการบันทึกการเรียนรู้ หัวข้อ รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น
  5. สรุปผลการศึกษาดูงาน โครงการช่างหัวมัน
  6. สรุปผลการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  7. สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
  8. รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ สนอ. งปม.2559
  9. การจัดการความรู้-สนอ.ปี-59