ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรรอบ 9 เดือน ประจำปี พ.ศ.2560

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 น. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคล และคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาบุคลากร ได้ร่วมประชุม หารือการเขียนรายงานแผนฯ รอบ 9 เดือน ณ ห้อง 9.07.05-06 อาคาร 9 ชั้น 7 เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

001-12 001-11 001-10 001-19  001-6 001-21

001-9 001-8 001-7 001-6 001-5 001-4 001-3 001-1 001-13 001-14 001-15 001-16 001-17 001-18 001-23 001-22 001-19 001-24 001-25 001-27 001-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *