ราชภัฏโคราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร (KM) ด้านเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การละลายพฤติกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ การฝึกปฏิบัติถ่ายภาพพิธีเปิด งานพิธีการ และงานประชุม ต่อด้วยการฝึกปฏิบัติถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างและถ่ายภาพบุคคล โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์หลักสูตรนาฏศิลป์ เป็นแบบถ่ายภาพบุคคล ณ เรือนโคราช ปิดท้ายด้วยการฝึกปฏิบัติการเลือกภาพ และการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe lightroom ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

            การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ได้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทักษะเกี่ยวกับการถ่ายภาพ พร้อมทั้ง เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่แทนกันได้ ส่งผลต่อการพัฒนาการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อหลายช่องทางได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนส่งต่อยังบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

img_0107 img_0225 img_9579 img_9601

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *