ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น. คณะกรรมการบริหารกองกลาง ได้จัดประชุมเพื่อหารือ การบริหารกองกลาง โดยมี หัวหน้างานเลขานุการและประชุม หัวหน้าหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมประชุม

file1-2

 file4-1 file5 file6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *