ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น. ที่ผ่านมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ของสำนักงานอธิการบดี ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อพัฒนางานด้านสารสนเทศ ระดับดอง และสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการฯ จากกองต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนเพียร โดยพร้อมเพรียงกัน

 file5  file11 file12 file13

file1-2 file-3 file2-2 file8-1 file6 file10 file13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *