ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 โดยผู้อำนวยการสำนักการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธาน ซึ่งวาระในการประชุมประกอบด้วย การดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร แผนพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาประจำปี 2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ:ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2560 รายงานปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2560 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี(กบ.สนอ.) ครั้งที่ 2/2560 (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2559 ตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนัก

file2-1file5file4file7file9file3-1file6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *