รวมพลังสำนักงานอธิการบดี ราชภัฏโคราช ทำความดีช่วยผู้พิการทางสายตา ในโครงการ "เสียงปันสุข"

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบันทึกเสียง ภายใต้โครงการ “เสียงปันสุข” โดยมี นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการบันทึกเสียงในโครงการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่แจ้งความประสงค์อ่านหนังสือเสียง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงการจัดโครงการ “เสียงปันสุข” พร้อมทั้งมอบหมายเอกสารที่จะต้องอ่านในหนังสือเสียง และจัดตารางนัดหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกเสียงให้แก่บุคลากร สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้มีส่วนร่วมจัดทำหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา ส่งมอบความรู้ด้วยการปันความสุขจากเสียง อันเป็นการสนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังหนังสือเสียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือตนเองและนำศักยภาพของตนไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป