ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2559

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมรัตนเพียร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสครราชสีมา

couple-lovers-cute-background-620x388
           flow_level33  flow_level33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *