ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ณ ฉัตรทิพย์ รีสอร์ท อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบาย นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุดาใจ โลห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานสู่ความสำเร็จ พร้อมด้วย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บรรยายทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การวิพากย์(ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 และ ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ชำนาญงาน กิจกรรมการพัฒนา Talent Team แห่ง สนอ. และระบบให้คำปรึกษาด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ อีกทั้งร่วมพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ