กองกลาง จัดโครงการอบรมพัสดุ เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมพัสดุ เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวให้โอวาท และมอบนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดร.ไสว กันนุลา ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ข้อควรรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา พรบ.ฯ ข้อ 56 (2) (ข) ฯลฯ วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 140 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทั้งกระบวนการแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ตลอดจนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานพัสดุร่วมกัน อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทักษะให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ได้พัฒนาตนเองและนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการบริหารพัสดุภาครัฐต่อไป