กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยทธ์ในการจัดทำงบประมาณฯ พ.ศ.2563

กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยทธ์ในการจัดทำงบประมาณฯ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 22-23 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู่การปฏิบัติ ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบนโยบาย แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายเรื่อง สถานการณ์และการปรับตัวของมหาวิทยาลัย ภายใต้สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงบรรยายเรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัสฐาอรีย์ แสงเดือน ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณอุดมศึกษา 7 พร้อมด้วยนายพนม แผงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4 สำนักงบประมาณ บรรยาย แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ การจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ อีกทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย บรรยาย การประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ บรรยาย การประชุมชี้แจงสถานการณ์ด้านงบประมาณ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ด้านงบประมาณของ คณะ สำนัก/สถาบัน และศูนย์ เข้าร่วมกว่า 100 ท่าน