📣📣🤓🤓 #ประกาศ ประชุมชี้แจงก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินจากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2562 📣📣🤓🤓

งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในกระบวนการกู้ยืมของนักศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยนักศึกษายังขาดความเข้าใจในกระบวนการ และเพื่อให้นักศึกษาดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบของกองทุนฯ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ และเกิดผลดีต่อตัวนักศึกษาที่กู้ยืม จึงประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่กู้ยืม เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งขอเชิญผู้ปกครองที่เป็นผู้ค้ำประกันในสัญญาเข้าร่วมรังฟังชี้แจง ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 ตามกำหนดการประชุม และปฏิทินกู้ยืมดังภาพที่ปรากฎ

#หมายเหตุ : หากนักศึกษาท่านใดไม่เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงก่อนทำสัญญา งานทุนและแนะแนว จะไม่พิจารณาการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

**สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3426, 3427