ด้วยรักและห่วงใย ส่งใจถึงกัน ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองบริหารงานบุคค สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 (Health Checkup 2019) ณ อาคาร 31 ชั้น 1 โดยมี พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนฯ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมตรวจสุขภาพจำนวนมาก