เชิญชวนชาวราชภัฏร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนชาวราชภัฏร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๒ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีไทย วิถีถิ่นโคราช วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ (อาคาร ๙ ชั้น ๓) และ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด ผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
เวลา ๐๙.๑๐ น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คนโคราช” 
วิทยากรโดย ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.นม.
เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวด
เวลา ๐๙.๔๕ น. ผู้เข้าประกวดถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เวลา ๑๐.๒๐ น. ผู้เข้าประกวดร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีไทยวิถีถิ่นโคราช 
ณ เรือนโคราช มร.นม.