ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2562 
โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมิน โดยมี ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์เอกชัย แซ่จึง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี เป็นกรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน