กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน

ราชภัฏโคราช จับมือ ธนาคารออมสิน
อบรมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนโดยธนาคารออมสิน รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว

การจัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนโดยธนาคารออมสิน จะจัดขึ้นทั้งหมด 7 รุ่น ซึ่งมีประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมอบรม โดยรุ่นที่ 1 มีการจัดอบรม 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรขนมไทยและเครื่องดื่ม 2. หลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการพัฒนาตนเองให้มีอาชีพทำกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบต่อไป