ราชภัฏโคราช จับมือ ภาครัฐและเอกชน ระดมความคิดจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี ยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2562-2566) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม จากนั้นเป็นการนำเสนอและปฏิบัติการวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 ด้าน คือ 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม และ 3. ด้านการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย พร้อมด้วย ผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา , ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา , ส่วนราชการ , ผู้ประกอบการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน

การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2566 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบสูง (High Impact) ทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม ต่อท้องถิ่นและประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีสมรรถนะ มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล มีนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มจากผลการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมของโคราชและอีสานใต้