กองประกันฯ บุก 6 คณะ สัญจรวิพากษ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการประกันสัญจร วิพากษ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 14 -16 พฤษภาคม 2562 ณ หน่วยงานระดับคณะทั้ง 6 คณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นำบุคลากรสัญจรไปยัง 6 คณะ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้บริหารคณะและบุคลากรที่มีต่อ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) พร้อมรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปเสนอต่อที่ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) ต่อไป