เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ

วันที่ 30 เมษายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคาร 31 ชั้น 1 โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปี มาแสดงตนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง1,644 คน ซึ่งผลคะแนนการเลือกตั้่งตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

– นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
หมายเลข 1 พรรคราชภัฏก้าวหน้า นางสาวสายธาร กอแจงกลาง 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการได้คะแนน 879 เสียง

หมายเลข 2 พรรคเพื่อราชภัฏ นางสาวนิษรินทร์ ใจเร็ว สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้คะแนน 728 เสียง

– ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ
หมายเลข 1 พรรคราชภัฏก้าวใหม่ นายชัยวัฒน์ ภูมิโคกรักษ์ สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ ได้คะแนน 1,619 เสียง

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และประธานสภานักศึกษาภาคปกติคนใหม่