ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากการได้รับคัดเลือกและยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาท จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 619 ราย ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ฯ กรุงเทพฯ

การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้มีการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ทั่วประเทศ ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณของข้าราชการ มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคมอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละให้กับงาน สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัด จึงจัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เหล่าข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี หน้าที่ของตน สมกับเป็นผู้ปฏิบัติบริหารงานเพื่อแผ่นดิน