ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหาร การรายงานผลการจัดโครงการประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561 การจัดโครงการนัดพบแรงงาน เปิดโลกแนะแนวอาชีพ HR DAY @ NRRU ครั้งที่ 17 การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 2,3 ปีการศึกษา 2562 สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2562 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง) การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงนอธิการบดี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน