ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหารือ และเขียน ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดีประจำปีการศึกษา 2561 (จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2560)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *