กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 และแนวทางการจัดทำรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *