ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ KM เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ติดตามการดำเนินงานของแต่ละ CoP เพื่อรายงานต่อกรรมการบริหารหน่วยงาน และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561

file1-5 file2-5 file4-4 file6-3 file7-3 file9-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *