โครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ NRRU Show & Share 2017

เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับคณะ/สำนัก/สถาบัน จัดโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ NRRU Show & Share 2017ณ เรือนโคราช

โดย ท่านอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ : NRRU Show & Share 2017” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557 – 2561 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสร้างความรู้และทักษะในการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง ทั้งยังได้นำผลความสำเร็จของการจัดการความรู้  ประสบการณ์  และทักษะวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานร่วมกันแลกเปลี่ยน  เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างแก่บุคลากรทุกฝ่าย และทุกระดับ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน และปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น

 s__6643825

nrru-0012s__8372239 s__23060539nrru-0015 nrru-0017

s__23044143 s__23044144

s__90308621

s__23060570 s__23060573

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *