ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ประกอบด้วย แนวปฏิบัติในการขอใช้บริการรถปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2560 (กองนโยบายและแผน ) ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดประชุมใหญ่สามัญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2560 สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2560 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 :NRRU Show & Share 2017  และนำเสนอเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ 2560 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2559 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

file1-4 file3-4 file4-3 file-5 file6-2 file7-2 file9-2 file10-2 file11-2 file12-2 file13-2 file14-2 file15-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *