ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน และนำข้อเสนอะแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มาใช้ในการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี

file1-4 file2-4 file3-4 file5-2 file6-2 file8-3 file9-2 file10-2 file11-2 file12-2 file13-2 file14-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *