สนอ.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 สนอ.ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลคะแนน 4.87

file-3 file14 file11 dddddd file3-2 file5

file13 file10 file1-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *