ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 09.00 น. กองกลางได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

file1-2 file2-2 file-3 file3-2 file4-1 file5 file6 file7 file8-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *