ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
โดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะกรรมการเข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ

001-1 001-8 001-9 001-10 001-11 001-12 001-14 001-15 001-16 001-17 001-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *