สำนักงานสภาฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง สำนักงานสภา ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559  นำโดย ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์ ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9. ชั้น 2

001 002 003 004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *