กองวิเทศสัมพันธ์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2560 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559  นำโดย
ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ประธานกรรมการ
ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์ กรรมการ
ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม ผู้ช่วยเลขานุการ
นายธนัช แววฉิมพลีสกุล ผู้ช่วยเลขานุการ
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9. ชั้น 2

001-1 001-2 001-3 001-4 001-5 001-6 001-7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *