ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดร.ไสว กันนุลา ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 ในการประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560 และการร่วมโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6

57306

57307 57308 57309 57311 57312 57313 57315 57316 57317

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *